تماس با ما

021-66028710-12

0930-6297770

SMS:1 0 0 0 7 8 7 4
info@iranmed.co
ptot.ir@gmail.com


دفــــتر مـــرکـــــزی و نمــایشگاه:

تهران - میدان توحید، نصرت غربی،
اول ســـتایش، پـــلاک2، واحـــد 2
کد پستی :        1457753793

دریافت لینک google maps با ارسال

عدد   1  به   10007874


کارخــانه و انبـار شرکـت نوآوران :

آزادگان، خ عرفان، خ حشمت، م پدر
کوچــه پنجـم ، شـــــــرکت نـــوآوران

دریـافت لینــک  google maps با ارسال

 عدد  2  به   10007874