قوانین و مقررات

-برای تمامی خرید های سایت فاکتور رسمی به نام شرکت صادر می‌گردد.

-طبق قانون مالیات میزان 6% مالیات و 3% عوارض بر ارزش افزوده محاسبه می‌گردد.